Daugavpils 9. PII norisinājās starptautisks seminārs par iekļaujošo izglītību un bērncentrētu pieeju

2022. gada 15. februārī Daugavpilī tiešsaistes Zoom platformā notika starptautisks seminārs “Iekļaujošās izglītības īstenošana bērncentrētas pieejas ietvaros”   Semināru organizēja Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde sadarbībā ar kaimiņvalsts Lietuvas Visaginas bērnudārza „Auksinis raktelis”, Viļņas bērnudārzu „Gabijėlė” un bērnudārza „Rūta” kolēģiem. Tiešsaistes pasākums pulcēja vairāk nekā 50 apmeklētāju no Daugavpils pilsētas   Izglītības pārvaldes, Iekļaujošās izglītības atbalsta centra un pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu Lietuvas kolēģus.

Semināru atklāja Daugavpils pilsētas 9.PII vadītāja Ināra Andrijauskiene, uzsverot saskaņā ar jaunajām tendencēm un prasībām izglītībā, ņemot vērā iestādes vīziju, vērtības, izveidotos/esošos kvalitatīvas mācīšanās principus un to nozīmi iestādē, kas balstās uz iekļaujošās mācību vides un bērncentrēta procesa kompetenču pieejas ietvaros.

Savukārt vadītājas vietniece Edīte Radionova klātesošos iepazīstināja ar ziņojumu “Kvalitatīva mācīšanās procesa nodrošināšana Daugavpils pilsētas 9.PII iekļaujošās izglītības ietvaros”, kas sniedza informāciju, kā iekļaujošās izglītības ietvaros uzraudzīt kvalitatīva mācīšanās procesa progresu, iesaistot atbildīgās un līdzdarbojošās personas.

Daloties ar labās prakses piemēriem, semināra turpinājumā  grupas “Pīlīte” pirmsskolas izglītības skolotājas Jeļena Mančinska un Aija Skrimble prezentēja tēmu  “Iekļaujošās izglītības īstenošana jaunākā vecuma grupā sadarbībā ar vecākiem bērncentrētas pieejas ietvaros, svinot svētkus un ievērojot tradīcijas”, uzsverot bērnu un vecāku iesaisti kopīgu pasākumu svinēšanā..

Savukārt grupas “Varavīksne” skolotāja Laura Anspoka prezentēja tēmu “Bērncentrētas pieejas īstenošana ekoloģiskās audzināšanas ietvaros”,  akcentējot, ka viena no bērna lomām ir pētnieks, kas caur sajūtām un savām interesēm izzina apkārtējo pasauli. popularizējot veselīgu dzīvesveidu.

Ņemot vēra aktuālo tendenci, ka rotaļnodarbības noris visas dienas garumā, kā arī ārpus iestādes telpām, grupas “Bitīte” pirmsskolas izglītības skolotāja aicināja klātesošos  ieklausīties savā tēmā “Bērncentrētas pieejas īstenošana  āra mācību vides pielāgošanā jaukta vecuma grupā”, kas brīnišķīgi parāda to, cik daudzveidīgās ir tās realizēšanas iespējas.

Balstoties uz iestādes vetībām- Latvijas valsts un latviešu valoda, grupas “Pasaciņa” pirmsskolas izglītības skolotājas Ilona Rapkauska, sadarbībā ar Vandu Dmitrijevu,  prezentēja tēmu “Bērncentrēta pieeja patriotiskajā audzināšanā”, uzsverot audzēkņu aktīvu līdzdalību un apzinātu atbildību lēmumu pieņemšanā.

Iekļaujošā izglītība nav iedomāja bez Atbalsta komandas darba. Viens no tās pārstāvjiem iestādes skolotāja-logopēds Gaļina Romanceviča semināra gaitā popularizēja divu gadu garumā realizēto “Veselību veicinošas skolas programmas ietvaros projekta “Vesels un drošs realizēšana, īstenojot iekļaujošo izglītību” ” tēmu ar labās prakses piemēriem, kuras pamatā ir drošība, veselīgs dzīves veids, bērnu un vecāku sadarbība, kā arī citu institūciju iesaiste.

Savukārt speciālie pedagogi Iraīda Grigorjeva un Irina Puķe prezentēja semināra klausītājiem tēmu “ Kvalitatīva mācību procesa organizēšana atbilstoši spējam, vajadzībām, interesēm, īstenojot atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām”, aktualizējot emocionālas drošas un atbalstošas vides nodrošināšanu, sniedzot praktiskus labās prakses piemērus.

Turpinoties semināram kaimiņvalsts Lietuvas Visaginas bērnudārza „Auksinis raktelis”, Viļņas bērnudārzu „Gabijėlė” un bērnudārza „Rūta” kolēģi prezentēja tēmas “Mācīšanās izaicinājumi. Divvalodība.”, “Iekļaujošās izglītības organizēšana sagatavošanas grupas bērniem aktivitāšu laikā.”, “Pedagoga kompetence sniegt individuālu palīdzību bērnam iekļaujošās izglītības ietvaros.” un “Izpratne par dabas mācīšanos bērniem ar īpašām vajadzībām”, kas atspoguļoja vienotu izpratni par iekļaujošās izglītības īstenošanu gan Lietuvas, gan Latvijas  pirmsskolas izglītības iestādēs, popularizējot labās prakses piemērus.

Semināra noslēgumā dalībniekiem bija iespēja sniegt atgriezenisko saiti par pasākumā redzēto un dzirdēto virtuālās aptaujas veidā.

Paldies visiem par lietderīgi un patīkami pavadītu laiku!

 

Ziņojumu sagatavoja:

Daugavpils pilsētas 9.PII

vadītājas vietniece Edīte Radionova