Daugavpils pilsētas 9.pirmsskolas izglītības iestāde atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā pilsētas centrā ar netālu esošu zaļo zonu – Dubrovina parku; ir ērta sabiedriskā transporta sistēma ar pilsētā esošajiem mikrorajoniem. Iestādi apmeklē bērni no dažādiem pilsētas mikrorajoniem un citām pašvaldībām.

Pirmsskolas izglītības iestāde tika dibināta 1961. gadā. Laika gaitā ir mainījušies iestādes nosaukumi. Kopš 1977. gada darbojas kā speciālā pirmsskolas izglītības iestāde bērniem ar redzes traucējumiem.

Iestādes darbību reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, MK noteikumi, Daugavpils pilsētas domes apstiprināts nolikums un citi normatīvie akti.

Iestādes darbības mērķis

Īstenot audzināšanas un izglītošanas procesu, kas nodrošinātu izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu un mērķtiecīgu bērna sagatavošanu pamatizglītības apguvei.

Iestādes misija: Veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Iestādes vīzija: Mūsdienīga, profesionāla un individuālās izaugsmes veicinoša pirmsskolas izglītības iestāde.

Organizatoriskā struktūra